TÉCNICA VOCAL

Práctica vocal e pedagoxía do canto

 VOZ, CONSCIENCIA E ESCENA

Modalidades presencial e en liña

A técnica do Canto non é dunha disciplina estritamente musical, senón ademais, funcional e fisiológica, no sentido de que aproveita todas as posibilidades físicas do noso corpo que directa ou indirectamente vincúlanse á produción da voz.

A práctica vocal contribúe en gran medida a crear hábitos de hixiene física e mental, permitindo un desenvolvemento persoal san, o aprecio do corpo e o seu benestar, unha mellor calidade de vida e unhas relacións interpersoais baseadas na autoestima das persoas.

O perfil do alumnado é de moi variado en canto a idade, intereses e necesidades vitais refírese. Do mesmo xeito, cada alumno/a posúe unha voz única e irrepetible pois nace e morre con ela. O ensino do canto require, por tanto, a adaptación continua a nivel de desenvolvemento do instrumento, máis unha valoración da madurez psíquica e emocional do aprendiz.

Obxectivos xerais:

 • Adquirir o coñecemento dos sistemas corporais que interveñen na voz, o canto e o seu funcionamento, e iniciar a compresión teórica e práctica do concepto “óptima aliñación”.
 • Coñecer a dicción e as regras básicas da fonética .
 • Desenvolver a capacidade técnico-respiratoria que posibilite asentar as bases do control custo-abdominal e diafragmático no uso apoiado da columna de aire e a emisión libre da voz.
 • Iniciar o proceso que desenvolve a correcta emisión vocal en relación a unha afinación axustada e favorecer o paso gradual dos cambios de rexistros.

Obxectivos específicos:

 • Espertar un criterio que favoreza o enriquecemento sonoro da voz exercitando progresivamente a tesitura e o ámbito concreto da propia voz.
 • Adquirir a capacidade de consolidar hábitos de estudo adecuados e continuados.
 • Adquirir progresivamente a capacidade de utilizar técnicas básicas de relaxación e concienciación corporal.
 • Coñecer os fundamentos dunha hixiene vocal adecuada na prevención da saúde vocal.

Contidos:

 • Nocións de anatomía respiratoria e da fonación
 • Respiración: tipos e localización
 • Corrección de malos hábitos posturales
 • Corrección de malos hábitos respiratorios
 • Apoio diafragmático: que é? necesítoo?
 • Proxección da voz
 • Articulación
 • Afinación
 • Prácticas

Metodoloxía:

A metodoloxía empregada é fundamental xa que a maneira de ensinar incide no rendemento do proceso de ensino aprendizaxe. Debe cumprir os seguintes requisitos:

 • Interactiva: Inducir á participación na clase. Preguntas, exemplos, dúbidas…
 • Motivadora: Fortalecer previamente os coñecementos adquiridos e premiar a participación e o interese.
 • Integradora: Incitar á participación de todos segundo os seus coñecementos e/ou destrezas. Non deixar fóra da clase a ninguén, mesmo aos menos capacitados. Traballo en grupo e en parellas.
 • Aprendizaxe significativa: Velar pola boa realización do proceso de aprendizaxe.
 • Aprendizaxe por descubrimentos: Incitar a que o alumnado descubra os contidos novos por eles mesmos, coa indicación das vías a seguir.
 • Constructivista: Resolver e adquirir novos coñecementos a partir de aspectos que coñezan. Relacionar os novos coñecementos cos coñecidos anteriormente, do sinxelo ao complexo.

Os recursos didácticos que se empregarán para incrementar o proceso comunicativo entre o profesor e o alumno serán:

 • Actitude positiva, tanto do docente ao impartir a clase como de escoita, atención e interese do alumnado.
 • Claridade de exposición.
 • Trato adecuado, sen autoritarismo.
 • Seguridade e confianza por ambas as partes.
 • Contacto visual, especialmente nas actividades prácticas.

Docente

Míriam Rodríguez Pérez

Cantante e actriz, artista multidisciplinar licenciada en Belas Artes pola especialidade de Deseño Gráfico e Audiovisuais, con máster en Animación Audiovisual e Libro ilustrado, así como CAP.

Directora do primeiro coroshow galego: Allegreison.

Fundadora e exvocalista de Broken Peach, entre outros moitos proxectos, como o que actualmente funda e dirixe: Le Barluthier.

Máis de 15 anos de experiencia como docente e preto de 20 sobre as táboas.

COMPARTIR É VIVIR!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

CURSOS RELACIONADOS

PROMOCIÓN

PROBA UNHA CLASE GRATUÍTA

Preparamos estas clases para que as nosas nenas, nenos, mozas e mozos proben como funciona a metodoloxía en liña a través da plataforma de teleformación ActingHelps.

Ler Máis >>

E quizá pódeche interesar

CURSO PRESENCIAL

PINTURA E DEBUXO PARA ADULTOS E MOZOS

Un taller que persegue espertar a creatividade a través de exemplos artísticos do mundo actual, motivando a reinterpretación persoal e descubrindo novas estratexias de comunicación. Pintura, escultura, modelado e gravado, introducen a expresión pictórica e espacial como parte das competencias básicas da aprendizaxe.

Ler Máis >>
CURSO PRESENCIAL

Curso de RISOTERAPIA E HUMOR antiestrés

Procurar nosa mellor risa e os mellores métodos de provocar a risa é algo que se aprende. Iso é a risoterapia, utilizar a risa como camiño para liberar as tensións do corpo con diferentes técnicas (como a expresión corporal, o xogo, a danza, exercicios de respiración e masaxes) e así poder chegar á gargallada

Ler Máis >>

Gracias por tu interés

Te responderemos a la mayor brevedad.

Y solo usaremos tus datos para atender a tu solicitud de información, pero si te interesan nuestras actividades y quieres mantener el contacto, puedes suscribirte al boletín.

Hasta pronto!